EGEV Hakkında

EGEV, her bireyin haklarına erişebilmesi ve gelişiminin önündeki engellerin kalkması için; hesap verilebilirlik, bilimsellik, sorumlu katılımcılık, gelişime ve değişime açıklık, hak temellilik, şiddetsiz/uzlaşmacı iletişim, üretkenlik/yaratıcılık, proje temellilik ve sürdürülebilirlik temel ilke ve değerleri odağında, kapsayıcı bir toplum kültürünün gelişmesi amacıyla çalışan; kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür.

Vizyon: Eskişehir’in sosyal, kültürel, düşünsel ve sanatsal gelişiminde öncü, güçlü ve kalıcı bir sivil toplum kuruluşu olmak.
Misyon: Sahip olduğumuz değer ve ilkeler doğrultusunda, her bireyin haklarına erişebilmesi ve gelişiminin önündeki engellerin kalkması için;

  • Dezavantajlı grupların öz savunuculuk becerilerinin geliştirilmesi konusunda eğitim programları hazırlamak ve yaygınlaştırmak,
  • Her bireyin sağlıklı gelişimini destekleyecek etkinlikler yaparak toplumsal gelişmeye katkı sağlamaktır.

Proje Hakkında

Erken dönemde risk altında olan yada özel gereksinimi olan çocukları ve ailelerini, hakları konusunda bilgilendirmek ve yaşadıkları güçlükler ile baş etmeleri ve stres düzeylerini düşürmeleri için sosyal-duygusal destek sunmak amacıyla bir eğitim programı hazırlanması planlanmaktadır. Bu amaçla proje üç aşamada gerçekleştirilecektir. Projenin her aşamasında farklı paydaşlarla işbirliği yapılacaktır. İlk aşama hazırlık aşamasıdır.

Bu aşamada
1) problem durumun alan yazına dayanarak açıklanması,
2) hedef gruptan gönüllü katılımcılarla odak grup görüşmesi yapılarak erken dönem hizmetlerinden yararlanırken karşılaştıkları güçlüklere ilişkin veri toplanması ve danışmanlık alınması,
3) verinin Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü, Erken Çocuklukta Müdahale Derneği ve Eskişehir Gelişim Vakfı’ndaki uzmanlar tarafından analizinin yapılması ve eğitim içeriğinin geliştirilmesi için eğitim modüllerinin belirlenmesi,
4) modüllere yönelik Eskişehir Gelişim Vakfı proje çalışanları tarafından içerik geliştirilmesi ve bu içeriğin diğer uzmanlarla paylaşılarak görüş alınması, basamakları gerçekleştirilecektir.

Projenin ikinci aşaması uygulama aşamasıdır. Bu aşama kendi içinde iki basamakta gerçekleştirilecektir. İlk basamak, rehber görevi yapacak olarak “kelebek ebeveyn” katılımcıların eğitimi ve katılımcılardan gelen dönütlerle kelebek ebeveyn yetiştirme eğitim içeriğinin son halinin verilmesidir. Ardından ikinci basamak “tırtıl ebveyn” katılımcıların “kelebek ebeveyn”ler tarafından eğitilmesi ve bu süreçte proje koordinatörünün mentörlük yapması şeklindedir. Bu sürecin başında tüm katılımcılarla bire bir görüşme yapılarak beklentileri öğrenilecektir. Sürecin sonunda da beklentilerinin ne ölçüde karşılandığı ve sürece katkı olarak eleştirileri öğrenilecektir.

Katılımcılarda beklenen etkinin görülüp görülmediğine ilişkin çeşitli ölçeklerle ön-test son-test uygulaması yapılarak değerlendirme yapılacaktır.

Proje İlleri

koza ile iller

Yüz yüze ve online destek sunulan iller

Online destek sunulan iller

Proje Ekibi

D. Merve Göksu Tuna
Seval Yılmaz Afşar
Mert Göksu
Yasemin Gültekin

Menü